Управление на активите

ISO 55001:2014

Управление на активите

Оптимизиране на разходите при придобиване, ползване, съхранение и освобождаване от активите

  • определяне на подход за управление на активите през целия им жизнен цикъл
  • определяне рисковете и възможностите, свързани с активите, и тяхното овладяване, включително предотвратяването на инциденти, засягащи активите
  • определяне отговорните лица за активите и процес на адекватна комуникация и обмен на информация по отношение на активите
  • определяне, планиране и прилагане необходимите действия и механизми за управление на активите
  • защита на активите, които са от ключово значение за дейността и предоставяните продукти и услуги
  • ефективно и ефикасно определяне и управление на разходите, свързани с управлението на активи
  • внедряване на процес за поддържане на съответствие с приложимите изисквания за управление на активите

Съвместимост

Структурата на ISO 55001:2014 следва тази,залегнала в Annex L. Това позволява лесното интегриране на СУА със системи за управление, отговарящи на изискванията на други международни стандарти. Най-често това са ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 и др. Полезни указания за внедряване изискванията на ISO 55001:2014 се съдържат в ISO 55002:2018 Asset management — Management systems — Guidelines for the application of ISO 5500.

Често задавани въпроси

Какви са ползите от ISO сертификацията?

Сертифицирането на системи за управление по ISO стандарти демонстрира пред Вашите ключови заинтересовани страни, че имате структуриран, стабилен и добре управляван бизнес, който е готов за развитие. Поддържайки валиден ISO сертификат, Вие доказвате ангажимента на Вашата организация за постигане на бизнес целите и повишавате доверието на клиентите и партньорите във Вашите продукти/услуги.

Общите ползи за всяка организация включват повишена ефективност, намалени разходи, подобрена удовлетвореност на клиентите, повишаване ангажимента на персонала, намалени бизнес рискове и предимство при участия в обществени поръчки. Всеки стандарт има и специфична добавена стойност – защита на системите, данните и сигурността, защита на бизнеса от прекъсвания и сривове, редуциране на въздействието върху околната среда, поддържане на здравословна и безопасна среда за работа на персонала и други. 

Свържете с нас, за да Ви разясним конкретните ползи и да Ви съдействаме за избор на подходящите за Вашата индустрия стандарти.

За какви организации е приложима ISO сертификацията?

ISO сертификацията има значителни ползи и е приложима за компании от всички сфери на индустрията, както и за организации от публичния сектор. ISO стандартите са приложими за всички организации, независимо от вида, големината и естеството на предоставяните продукти и услуги. Сертификацията може да бъде извършена за организации с дългогодишен опит и за start-up компании. Някои стандарти (например ISO 20000-1) са с по-тесен обхват на приложимите за сертификация услуги, като това не изключва изискванията на стандарта да бъдат внедрени в организация, без да бъдат сертифицирани. Свържете с нас, за да Ви съдействаме за избор на подходящите за Вашата индустрия стандарти.

Какво е сертификация по ISO стандарт?

Сертификацията е процес на оценка от сертифициращ орган на съответствието на система за управление, покриваща конкретни процеси и предоставяне на услуги/продукти, спрямо изисквания на конкретен стандарт/и (ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301 и т.н.). Процесът на оценка се нарича сертифициращ одит и приключва с вземане на решение от сертифициращата организация за издаване на сертификат на сертифицираната организация за съответствие на системата за управление с изискванията на конкретния стандарта. 

Международни стандарти