Управление на социалната отговорност

ISO 26000:2010 и SA 8000

Управление на социалната отговорност

Подпомага организациите в допринасянето за устойчивото развитие и насърчава спазването на нормативните изисквания и общото разбиране в областта на социалната отговорност

 • понятия, термини и определения, свързани със социалната отговорност;
 • тенденции и характеристики на социална отговорност
 • принципи и практики, свързани със социалната отговорност
 • основните въпроси и проблемите на социалната отговорност
 • интегриране, прилагане и насърчаване на социално отговорно поведение в рамките на организацията, включително и чрез прилагани политики и практики;
 • идентифициране и ангажимент по отношение на заинтересованите страни
 • ангажимент по отношение на обмена на информация, свързана със социалната отговорност и за осъществяването на комуникация

При прилагането на ISO 26000:2010, е препоръчително организацията да взема предвид обществото, околната среда, правни, културни, политически, организационни и икономическите условия.

SA 8000 е независим стандарт, определящ изискванията по отношение на системи за управление на социалната отговорност и е предназначен за извършване на сертификация на такива системи. Стандартът е създаден от Social Accountability International (SAI) и се базира на Декларацията на ООН за правата на човека (UN Declaration of Human Rights), конвенции на МОТ (Международната организация на труда), Конвенцията на Обединените нации за правата на детето и приложими нормативни изисквания. Изискванията на този стандарт са приложими за всяка организация независимо от големината, дейността или местоположението й.

Стандартът дефинира изисквания, свързани с:

 • ограничаване на детски труд (забрана за наемане)
 • забрана за извършване на принудителен труд
 • осигуряването на здравето и безопасността при работа
 • свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне (сформирането и членство в профсъюзи)
 • дискриминация по отношение пол, етнос, религиозна принадлежност и др.
 • спазване на приложимите изисквания за работно време
 • възнаграждение
 • дисциплинарни практика

Съвместимост

Съгласно правилата за сертификация, стандартът ISO 26000 не подлежи на сертификационен одит. Възможно е да бъде извършена независима проверка от външен орган за оценка на прилагането на изискванията. 

Сертифициране на внедрената СУКСОУТ може да бъде извършено единствено спрямо SA 8000.

Често задавани въпроси

Какви са ползите от ISO сертификацията?

Сертифицирането на системи за управление по ISO стандарти демонстрира пред Вашите ключови заинтересовани страни, че имате структуриран, стабилен и добре управляван бизнес, който е готов за развитие. Поддържайки валиден ISO сертификат, Вие доказвате ангажимента на Вашата организация за постигане на бизнес целите и повишавате доверието на клиентите и партньорите във Вашите продукти/услуги.

Общите ползи за всяка организация включват повишена ефективност, намалени разходи, подобрена удовлетвореност на клиентите, повишаване ангажимента на персонала, намалени бизнес рискове и предимство при участия в обществени поръчки. Всеки стандарт има и специфична добавена стойност – защита на системите, данните и сигурността, защита на бизнеса от прекъсвания и сривове, редуциране на въздействието върху околната среда, поддържане на здравословна и безопасна среда за работа на персонала и други. 

Свържете с нас, за да Ви разясним конкретните ползи и да Ви съдействаме за избор на подходящите за Вашата индустрия стандарти.

За какви организации е приложима ISO сертификацията?

ISO сертификацията има значителни ползи и е приложима за компании от всички сфери на индустрията, както и за организации от публичния сектор. ISO стандартите са приложими за всички организации, независимо от вида, големината и естеството на предоставяните продукти и услуги. Сертификацията може да бъде извършена за организации с дългогодишен опит и за start-up компании. Някои стандарти (например ISO 20000-1) са с по-тесен обхват на приложимите за сертификация услуги, като това не изключва изискванията на стандарта да бъдат внедрени в организация, без да бъдат сертифицирани. Свържете с нас, за да Ви съдействаме за избор на подходящите за Вашата индустрия стандарти.

Какво е сертификация по ISO стандарт?

Сертификацията е процес на оценка от сертифициращ орган на съответствието на система за управление, покриваща конкретни процеси и предоставяне на услуги/продукти, спрямо изисквания на конкретен стандарт/и (ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301 и т.н.). Процесът на оценка се нарича сертифициращ одит и приключва с вземане на решение от сертифициращата организация за издаване на сертификат на сертифицираната организация за съответствие на системата за управление с изискванията на конкретния стандарта. 

Международни стандарти