Управление на безопасността на храните

ISO 22000:2018

Управление на безопасността на храните

Международно признат стандарт за система за управление на храните и безопасността, който осигурява ефективен и всеобхватен контрол на доставките

 • разработи, внедри, поддържа и актуализира система за управление на безопасността на хранителните продукти (FSMS), за да гарантира, че предоставяните продукти и услуги отговарят на предвидената употреба и са безопасни за потребителя
 • е в съответствие с приложимите законови и регулаторни изисквания за безопасност на храните и да доказва това съответствие пред заинтересованите страни
 • преценява изискванията на клиентите и да доказва съответствието с договорените/ обявените пред клиентите изисквания, свързани с безопасността на хранителните продукти
 • обменя информация със заинтересованите страни от хранителната верига по въпросите, свързани с безопасността на хранителните продукти
 • гарантира съответствието с декларираната политика по безопасност на хранителните продукти
 • получи сертификат (или регистрация) от външна организация или да внедри процес за самооценяване на СУБХП
 • ако не извърши дейностите по т. f), да декларира съответствие с изискванията на стандарта


Изискванията на този стандарт са общи и са предназначени за прилагане от всички организации от хранителната верига, независимо от тяхната големина и сложност. Организациите, които директно или индиректно участват в хранителната верига, обхващат, но не се ограничават до:

 • производители на фуражи и на храни за животни
 • производители на диви растения и животни
 • земеделски производители
 • производители на (хранителни) съставки
 • преработватели на хранителни продукти и търговци на дребно
 • организации, свързани с обслужващи дейности, заведения за обществено хранене и кетърингови организации
 • организации, извършващи дейности по почистване, транспорт, съхранение, складиране и разпространение
 • доставчици на съоръжения и технологично обзавеждане, препарати за почистване и дезинфекция, опаковки и други материали, които са в контакт с хранителните продукти

ISO 22000:2018 дава възможност на представители на малкия или среден бизнес (например малки земеделски стопанства, дистрибутори на предварително опаковани храни, търговци на дребно или фирми, които предлагат услуги) да внедряват комбинация от мерки за контрол, разработена от външни специалисти.

Съвместимост

Структурата на стандарта следва тази на Annex L, което позволява СУБХП да бъде интегриран с други системи за управление отговарящи на изискванията на ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001; IFS Food, BRC и др. ISO 22000:2018 интегрира принципите на анализа на опасностите, контрол на критичните точки (НАССР) и тези, залегнали в добрите хигиенни и производствени практики (GMP).

Често задавани въпроси

Какви са ползите от ISO сертификацията?

Сертифицирането на системи за управление по ISO стандарти демонстрира пред Вашите ключови заинтересовани страни, че имате структуриран, стабилен и добре управляван бизнес, който е готов за развитие. Поддържайки валиден ISO сертификат, Вие доказвате ангажимента на Вашата организация за постигане на бизнес целите и повишавате доверието на клиентите и партньорите във Вашите продукти/услуги.

Общите ползи за всяка организация включват повишена ефективност, намалени разходи, подобрена удовлетвореност на клиентите, повишаване ангажимента на персонала, намалени бизнес рискове и предимство при участия в обществени поръчки. Всеки стандарт има и специфична добавена стойност – защита на системите, данните и сигурността, защита на бизнеса от прекъсвания и сривове, редуциране на въздействието върху околната среда, поддържане на здравословна и безопасна среда за работа на персонала и други. 

Свържете с нас, за да Ви разясним конкретните ползи и да Ви съдействаме за избор на подходящите за Вашата индустрия стандарти.

За какви организации е приложима ISO сертификацията?

ISO сертификацията има значителни ползи и е приложима за компании от всички сфери на индустрията, както и за организации от публичния сектор. ISO стандартите са приложими за всички организации, независимо от вида, големината и естеството на предоставяните продукти и услуги. Сертификацията може да бъде извършена за организации с дългогодишен опит и за start-up компании. Някои стандарти (например ISO 20000-1) са с по-тесен обхват на приложимите за сертификация услуги, като това не изключва изискванията на стандарта да бъдат внедрени в организация, без да бъдат сертифицирани. Свържете с нас, за да Ви съдействаме за избор на подходящите за Вашата индустрия стандарти.

Какво е сертификация по ISO стандарт?

Сертификацията е процес на оценка от сертифициращ орган на съответствието на система за управление, покриваща конкретни процеси и предоставяне на услуги/продукти, спрямо изисквания на конкретен стандарт/и (ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301 и т.н.). Процесът на оценка се нарича сертифициращ одит и приключва с вземане на решение от сертифициращата организация за издаване на сертификат на сертифицираната организация за съответствие на системата за управление с изискванията на конкретния стандарта. 

Международни стандарти