Информационни технологии. Управление на услуги

ISO 20000-1:2018

Информационни технологии. Управление на услуги

Води до повишаване качеството на услугите и удовлетвореността на клиентите в сферата на информационните технологии.

 • детайлно определяне на изискванията към услугите
 • оптимизиране на процесите за предоставяне на услуги – управление на нивото и отчитане на услугите
 • прецизно планиране на разработката и развитието на нови услуги
 • плановост и проследимост в бюджетирането на услугите
 • систематично управление на конфигурациите
 • систематично управление на измененията и версиите
 • управление на инцидентите и заявките за услуга (service request)
 • планово управление на капацитета за предоставяне на услуги
 • плановост и проследимост в отношенията с клиенти, доставчици и поддоставчици
 • ясен регламент и управление на отговорностите и правомощията
 • осигуряване на непрекъснатост и наличност на услугите

Съвместимост

Структурата на ISO/IEC 20000-1:2018 е съобразена с изискванията на ANNEX L, което позволява лесното интегриране на СУУ с други системи за управление, съществуващи в организацията.

Често задавани въпроси

Какви са ползите от ISO сертификацията?

Сертифицирането на системи за управление по ISO стандарти демонстрира пред Вашите ключови заинтересовани страни, че имате структуриран, стабилен и добре управляван бизнес, който е готов за развитие. Поддържайки валиден ISO сертификат, Вие доказвате ангажимента на Вашата организация за постигане на бизнес целите и повишавате доверието на клиентите и партньорите във Вашите продукти/услуги.

Общите ползи за всяка организация включват повишена ефективност, намалени разходи, подобрена удовлетвореност на клиентите, повишаване ангажимента на персонала, намалени бизнес рискове и предимство при участия в обществени поръчки. Всеки стандарт има и специфична добавена стойност – защита на системите, данните и сигурността, защита на бизнеса от прекъсвания и сривове, редуциране на въздействието върху околната среда, поддържане на здравословна и безопасна среда за работа на персонала и други. 

Свържете с нас, за да Ви разясним конкретните ползи и да Ви съдействаме за избор на подходящите за Вашата индустрия стандарти.

За какви организации е приложима ISO сертификацията?

ISO сертификацията има значителни ползи и е приложима за компании от всички сфери на индустрията, както и за организации от публичния сектор. ISO стандартите са приложими за всички организации, независимо от вида, големината и естеството на предоставяните продукти и услуги. Сертификацията може да бъде извършена за организации с дългогодишен опит и за start-up компании. Някои стандарти (например ISO 20000-1) са с по-тесен обхват на приложимите за сертификация услуги, като това не изключва изискванията на стандарта да бъдат внедрени в организация, без да бъдат сертифицирани. Свържете с нас, за да Ви съдействаме за избор на подходящите за Вашата индустрия стандарти.

Какво е сертификация по ISO стандарт?

Сертификацията е процес на оценка от сертифициращ орган на съответствието на система за управление, покриваща конкретни процеси и предоставяне на услуги/продукти, спрямо изисквания на конкретен стандарт/и (ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301 и т.н.). Процесът на оценка се нарича сертифициращ одит и приключва с вземане на решение от сертифициращата организация за издаване на сертификат на сертифицираната организация за съответствие на системата за управление с изискванията на конкретния стандарта. 

Международни стандарти