Указания за извършване на одит на системи за управление

ISO 19011:2018

Указания за извършване на одит на системи за управление

За гарантиране прилагането на систематичен подход към одитния процес, позволяващ да се направят обосновани, надеждни и проверими заключения от одита.

  • принципите на одитиране (етичност, безпристрастност, независимост и обективност, професионално отношение и формиране на изводи, базирани на обективни доказателства и др.)
  • планиране и управлението на програми за одит
  • методи и техники за извършване и докладване на одити на системи за управление
  • разпространение на докладите от одит
  • последващи действия след приключването на одита
  • оценяване на компетентността на лица, извършващи одит и управляващи програмата за одит (лични качества, знания и умения)
  • поддържане на компетентност на одиторските екипи

Указанията и насоките на ISO 19011:2018 са приложими към всички организации, които провеждат вътрешни одити или одити от втора страна на системи за управление. Стандартът е неделима част от обучението на вътрешни и водещи одитори на системи за управление.

Съвместимост

Стандартът е приложим и за други видове одит (съвместни, интегрирани и пр.), като в този случай трябва да се вземе предвид и необходимата специфична компетентност на одиторите.

Често задавани въпроси

Какви са ползите от ISO сертификацията?

Сертифицирането на системи за управление по ISO стандарти демонстрира пред Вашите ключови заинтересовани страни, че имате структуриран, стабилен и добре управляван бизнес, който е готов за развитие. Поддържайки валиден ISO сертификат, Вие доказвате ангажимента на Вашата организация за постигане на бизнес целите и повишавате доверието на клиентите и партньорите във Вашите продукти/услуги.

Общите ползи за всяка организация включват повишена ефективност, намалени разходи, подобрена удовлетвореност на клиентите, повишаване ангажимента на персонала, намалени бизнес рискове и предимство при участия в обществени поръчки. Всеки стандарт има и специфична добавена стойност – защита на системите, данните и сигурността, защита на бизнеса от прекъсвания и сривове, редуциране на въздействието върху околната среда, поддържане на здравословна и безопасна среда за работа на персонала и други. 

Свържете с нас, за да Ви разясним конкретните ползи и да Ви съдействаме за избор на подходящите за Вашата индустрия стандарти.

За какви организации е приложима ISO сертификацията?

ISO сертификацията има значителни ползи и е приложима за компании от всички сфери на индустрията, както и за организации от публичния сектор. ISO стандартите са приложими за всички организации, независимо от вида, големината и естеството на предоставяните продукти и услуги. Сертификацията може да бъде извършена за организации с дългогодишен опит и за start-up компании. Някои стандарти (например ISO 20000-1) са с по-тесен обхват на приложимите за сертификация услуги, като това не изключва изискванията на стандарта да бъдат внедрени в организация, без да бъдат сертифицирани. Свържете с нас, за да Ви съдействаме за избор на подходящите за Вашата индустрия стандарти.

Какво е сертификация по ISO стандарт?

Сертификацията е процес на оценка от сертифициращ орган на съответствието на система за управление, покриваща конкретни процеси и предоставяне на услуги/продукти, спрямо изисквания на конкретен стандарт/и (ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301 и т.н.). Процесът на оценка се нарича сертифициращ одит и приключва с вземане на решение от сертифициращата организация за издаване на сертификат на сертифицираната организация за съответствие на системата за управление с изискванията на конкретния стандарта. 

Международни стандарти