Управление на частни дейности за сигурност

ISO 18788:2015

Управление на частни дейности за сигурност

Позволява на клиентите да диференцират кои организации могат да предоставят услуги на най-високо професионално ниво в съответствие с нуждите и правата на клиентите им.

 • определи специфичните изисквания към и очаквания от частната охранителна дейност с цел предотвратяване на инциденти, имащи негативно въздействие върху сигурността, основните човешки права и свободи на клиентите и заинтересованите страни
 • разработи, документира и внедри изисквания, които защитават безопасността, сигурността и човешките права на вътрешни и външни заинтересовани страни, включително клиенти и засегнатите общности
 • създаде подход и процедури за идентифициране, оценка и управление на рисковете за сигурността на своите клиенти и заинтересованите страни, като спазва изискванията на приложимата международна и национална нормативна база
 • прилага мерки за контрол на риска, които поддържат върховенството на закона, спазване на човешките права на заинтересованите лица, защита на интересите на организацията и активите (вкл. репутацията) на своите клиенти
 • осъществява ефективен скрининг и обучение на лицата, работещи от името на организациите
 • акцентира върху стриктното спазване на приложимите международни и национални нормативни изисквания и защитата правата на човека
 • подчертае изискването за отговорно и съразмерно прилагане на сила само при явна и непосредствена необходимост за защита на охранявано лице/лица или за защита на имущество на охранявана организация или процес
 • докаже възможности да гарантира предоставянето на  професионални услуги за сигурност, съобразени с изискванията на клиентите и на заинтересованите страни
 • планира и осигурява необходимите условия и ресурси за обучение на персонала, с цел осигуряване на необходимото ниво на компетентност и осъзнатост
 • познава и се придържа към приложимите нормативни изисквания за дейността, включително и изискванията за защита правата на човека;
 • определи и поддържа своевременен и адекватен обмен на информация и комуникация със заинтересовани страни;
 • създаде и внедри система да се предотвратяват инциденти по сигурността , да се намаляват и преодоляват последиците от тях, да ги докладват, когато те се появят, и да предприемат адекватни коригиращи и превантивни действия
 • наблюдава, оценява и непрекъснато подобрява съответствието на дейността и с приложимите изисквания

Съвместимост

Структурата на стандарта следва насоките на Международната организация по стандартизация (ISO), залегнали в Анекс L и това позволява лесното му интегриране с други внедрени системи за управление в организацията. Организациите, отговарящи на изискванията на ISO 18788:2015, могат успешно да сертифицират своите системи за управление за съответствие с изискванията на ISO 9001, както и да интегрират СУЧДС със системи за управление, отговарящи на изискванията на други международни стандарти, например ISO 22301 и ISO 27001, или със секторно специфични национални стандарти като PSC.1.

Често задавани въпроси

Какви са ползите от ISO сертификацията?

Сертифицирането на системи за управление по ISO стандарти демонстрира пред Вашите ключови заинтересовани страни, че имате структуриран, стабилен и добре управляван бизнес, който е готов за развитие. Поддържайки валиден ISO сертификат, Вие доказвате ангажимента на Вашата организация за постигане на бизнес целите и повишавате доверието на клиентите и партньорите във Вашите продукти/услуги.

Общите ползи за всяка организация включват повишена ефективност, намалени разходи, подобрена удовлетвореност на клиентите, повишаване ангажимента на персонала, намалени бизнес рискове и предимство при участия в обществени поръчки. Всеки стандарт има и специфична добавена стойност – защита на системите, данните и сигурността, защита на бизнеса от прекъсвания и сривове, редуциране на въздействието върху околната среда, поддържане на здравословна и безопасна среда за работа на персонала и други. 

Свържете с нас, за да Ви разясним конкретните ползи и да Ви съдействаме за избор на подходящите за Вашата индустрия стандарти.

За какви организации е приложима ISO сертификацията?

ISO сертификацията има значителни ползи и е приложима за компании от всички сфери на индустрията, както и за организации от публичния сектор. ISO стандартите са приложими за всички организации, независимо от вида, големината и естеството на предоставяните продукти и услуги. Сертификацията може да бъде извършена за организации с дългогодишен опит и за start-up компании. Някои стандарти (например ISO 20000-1) са с по-тесен обхват на приложимите за сертификация услуги, като това не изключва изискванията на стандарта да бъдат внедрени в организация, без да бъдат сертифицирани. Свържете с нас, за да Ви съдействаме за избор на подходящите за Вашата индустрия стандарти.

Какво е сертификация по ISO стандарт?

Сертификацията е процес на оценка от сертифициращ орган на съответствието на система за управление, покриваща конкретни процеси и предоставяне на услуги/продукти, спрямо изисквания на конкретен стандарт/и (ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301 и т.н.). Процесът на оценка се нарича сертифициращ одит и приключва с вземане на решение от сертифициращата организация за издаване на сертификат на сертифицираната организация за съответствие на системата за управление с изискванията на конкретния стандарта. 

Международни стандарти