Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране

ISO 17025:2018

Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране

Осигурява конкурентоспособността на клиентите ви, тъй като издадените сертификати, протоколи и др. документи от тези лаборатории се приемат без допълнителни лабораторни проверки и изпитвания.

  • гарантиране на компетентност при извършване на изпитвания и/или калибрирания
  • гарантиране на безпристрастност при изпитванията и калибриранията
  • наличие на внедрен процес за вземането на проби/извадки
  • наличие на процес за непрекъснато подобрение в дейностите и процесите, като се идентифицират и коригират своевременно констатирани отклонения и пропуски
  • осигурява внедряването на мерки за подобряване на ефективността и ефикасността и постигане на желаните цели и резултати

Стандартът е приложим за всички организации, осъществяващи лабораторни дейности по изпитване и/или калибриране, независимо от броя на персонала им или обхвата на дейността им. Не е предназначен да се използва за преглед на съответствието им с приложимите изискванията на нормативните актове и изискванията за безопасност при работата на лабораториите. Валиден е при осъществяване на изпитвания и калибрирания чрез използването на стандартизирани и не-стандартизирани методи и такива, разработени от съответната лаборатория. 

ISO/IEC 17025:2017 се ползва и от регулаторни органи, каквито на територията на страната ни са Изпълнителна агенция БСА и Държавна агенция Метрологичен и технически надзор. Изискванията на стандарта се ползват от и от клиенти на лаборатории, регулаторни органи, организации и схеми, прилагащи т.н. „peer-assessment“ за потвърждаване и приемане на компетентността на лабораториите.

Съвместимост

ISO/IEC 17025:2017 определя две различни възможности на лабораториите да разработят и внедрят документация на Система за управление (СУ) за дейността си, а именно: 

  • опция „А“ – СУ да отговори изискванията най-малко на кл. 8.2 до 8.9 на EN ISO/IEC 17025 или
  • опция В – СУ да интегрира изискванията на EN ISO/IEC 17025 с тези на БДС ЕN ISO 9001:2015

Често задавани въпроси

Какви са ползите от ISO сертификацията?

Сертифицирането на системи за управление по ISO стандарти демонстрира пред Вашите ключови заинтересовани страни, че имате структуриран, стабилен и добре управляван бизнес, който е готов за развитие. Поддържайки валиден ISO сертификат, Вие доказвате ангажимента на Вашата организация за постигане на бизнес целите и повишавате доверието на клиентите и партньорите във Вашите продукти/услуги.

Общите ползи за всяка организация включват повишена ефективност, намалени разходи, подобрена удовлетвореност на клиентите, повишаване ангажимента на персонала, намалени бизнес рискове и предимство при участия в обществени поръчки. Всеки стандарт има и специфична добавена стойност – защита на системите, данните и сигурността, защита на бизнеса от прекъсвания и сривове, редуциране на въздействието върху околната среда, поддържане на здравословна и безопасна среда за работа на персонала и други. 

Свържете с нас, за да Ви разясним конкретните ползи и да Ви съдействаме за избор на подходящите за Вашата индустрия стандарти.

За какви организации е приложима ISO сертификацията?

ISO сертификацията има значителни ползи и е приложима за компании от всички сфери на индустрията, както и за организации от публичния сектор. ISO стандартите са приложими за всички организации, независимо от вида, големината и естеството на предоставяните продукти и услуги. Сертификацията може да бъде извършена за организации с дългогодишен опит и за start-up компании. Някои стандарти (например ISO 20000-1) са с по-тесен обхват на приложимите за сертификация услуги, като това не изключва изискванията на стандарта да бъдат внедрени в организация, без да бъдат сертифицирани. Свържете с нас, за да Ви съдействаме за избор на подходящите за Вашата индустрия стандарти.

Какво е сертификация по ISO стандарт?

Сертификацията е процес на оценка от сертифициращ орган на съответствието на система за управление, покриваща конкретни процеси и предоставяне на услуги/продукти, спрямо изисквания на конкретен стандарт/и (ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301 и т.н.). Процесът на оценка се нарича сертифициращ одит и приключва с вземане на решение от сертифициращата организация за издаване на сертификат на сертифицираната организация за съответствие на системата за управление с изискванията на конкретния стандарта. 

Международни стандарти