Управление на околната среда

ISO 14001:2015

Управление на околната среда

Определя изискванията, поддръжката и формулирането на система за управление на околната среда

  • определяне на обстоятелствата – външни и вътрешни, които влияят на постигането на целите на организацията по отношение управление на аспектите на околната среда
  • идентифициране на рисковете и възможностите и въвеждане и прилагане на мерки за тяхното управление
  • идентифициране и оценяване на аспектите на околната среда, върху които влияе дейността на организацията и набелязване на мерки за тяхното управление
  • ангажимент на висшето ръководство по отношение управлението на аспектите на околната среда
  • управление и контрол върху изнесени процеси – външни доставчици
  • адекватен обмен на информация със заинтересованите страни
  • внедряване на механизми за контрол, наблюдение, измерване и оценяване на процесите по отношение на околната среда

Съвместимост

Структурата на актуалната версия на стандарта е съобразена с изискванията на ANNEX L, което позволява лесното интегриране на СУОС с други системи за управление, съществуващи в организацията.

Съществува добра нормативна база за прилагането на изискванията на този стандарт. 

Често задавани въпроси

Какви са ползите от ISO сертификацията?

Сертифицирането на системи за управление по ISO стандарти демонстрира пред Вашите ключови заинтересовани страни, че имате структуриран, стабилен и добре управляван бизнес, който е готов за развитие. Поддържайки валиден ISO сертификат, Вие доказвате ангажимента на Вашата организация за постигане на бизнес целите и повишавате доверието на клиентите и партньорите във Вашите продукти/услуги.

Общите ползи за всяка организация включват повишена ефективност, намалени разходи, подобрена удовлетвореност на клиентите, повишаване ангажимента на персонала, намалени бизнес рискове и предимство при участия в обществени поръчки. Всеки стандарт има и специфична добавена стойност – защита на системите, данните и сигурността, защита на бизнеса от прекъсвания и сривове, редуциране на въздействието върху околната среда, поддържане на здравословна и безопасна среда за работа на персонала и други. 

Свържете с нас, за да Ви разясним конкретните ползи и да Ви съдействаме за избор на подходящите за Вашата индустрия стандарти.

За какви организации е приложима ISO сертификацията?

ISO сертификацията има значителни ползи и е приложима за компании от всички сфери на индустрията, както и за организации от публичния сектор. ISO стандартите са приложими за всички организации, независимо от вида, големината и естеството на предоставяните продукти и услуги. Сертификацията може да бъде извършена за организации с дългогодишен опит и за start-up компании. Някои стандарти (например ISO 20000-1) са с по-тесен обхват на приложимите за сертификация услуги, като това не изключва изискванията на стандарта да бъдат внедрени в организация, без да бъдат сертифицирани. Свържете с нас, за да Ви съдействаме за избор на подходящите за Вашата индустрия стандарти.

Какво е сертификация по ISO стандарт?

Сертификацията е процес на оценка от сертифициращ орган на съответствието на система за управление, покриваща конкретни процеси и предоставяне на услуги/продукти, спрямо изисквания на конкретен стандарт/и (ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301 и т.н.). Процесът на оценка се нарича сертифициращ одит и приключва с вземане на решение от сертифициращата организация за издаване на сертификат на сертифицираната организация за съответствие на системата за управление с изискванията на конкретния стандарта. 

Международни стандарти