Анализ на риска и критични контролни точки

HACCP

Анализ на риска и критични контролни точки

Контрол на безопасността на храните и опасностите, свързани с преработката и обработката на храни

  • идентифициране на възможните опасности и рискове
  • определянето на критичните контролни точки и на критичните граници за дадените показатели, които трябва да се спазват
  • изготвяне на план за предотвратяване и контрол на опасностите
  • внедряване на процедури и програми за изпълнение на процесите, с цел предотвратяване замърсяване и заразяване на храните
  • прилагане на механизми за наблюдение и контрол, определяне и прилагане на коригиращи действия
  • осъществяване на анализ на опасностите
  • въвеждане на процедури за верификация

Съвместимост

HACCP е създаден въз основа на принципите на Codex Alimentarius. Публикациите на Codex Alimentarius, съдържащи международни стандарти, препоръки и насоки, са в основата на усилията за гарантиране на безопасността на храните в изключително динамичната международна търговия с хранителни продукти. Публикациите на Codex Alimentarius са в основата на редица международни споразумения за търговия с храни. Ползват се от ФАО и Световната търговска организация, а в рамките на ЕС е разработена директива 93/43/EEG на Съвета на Европа. Codex Alimentarius са в основата на международните стандарти като ISO 22000, семейството IFS (храни, логистика и др.) както на световния стандарт за безопасност на храните BRC. Това прави възможно създаването на различни интегрирани системи за управление, но сертификацията им е възможна само спрямо изискванията на конкретния стандарт или спецификация, за съответствие с която претендира внедрената система за управление.  

Често задавани въпроси

Какви са ползите от ISO сертификацията?

Сертифицирането на системи за управление по ISO стандарти демонстрира пред Вашите ключови заинтересовани страни, че имате структуриран, стабилен и добре управляван бизнес, който е готов за развитие. Поддържайки валиден ISO сертификат, Вие доказвате ангажимента на Вашата организация за постигане на бизнес целите и повишавате доверието на клиентите и партньорите във Вашите продукти/услуги.

Общите ползи за всяка организация включват повишена ефективност, намалени разходи, подобрена удовлетвореност на клиентите, повишаване ангажимента на персонала, намалени бизнес рискове и предимство при участия в обществени поръчки. Всеки стандарт има и специфична добавена стойност – защита на системите, данните и сигурността, защита на бизнеса от прекъсвания и сривове, редуциране на въздействието върху околната среда, поддържане на здравословна и безопасна среда за работа на персонала и други. 

Свържете с нас, за да Ви разясним конкретните ползи и да Ви съдействаме за избор на подходящите за Вашата индустрия стандарти.

За какви организации е приложима ISO сертификацията?

ISO сертификацията има значителни ползи и е приложима за компании от всички сфери на индустрията, както и за организации от публичния сектор. ISO стандартите са приложими за всички организации, независимо от вида, големината и естеството на предоставяните продукти и услуги. Сертификацията може да бъде извършена за организации с дългогодишен опит и за start-up компании. Някои стандарти (например ISO 20000-1) са с по-тесен обхват на приложимите за сертификация услуги, като това не изключва изискванията на стандарта да бъдат внедрени в организация, без да бъдат сертифицирани. Свържете с нас, за да Ви съдействаме за избор на подходящите за Вашата индустрия стандарти.

Какво е сертификация по ISO стандарт?

Сертификацията е процес на оценка от сертифициращ орган на съответствието на система за управление, покриваща конкретни процеси и предоставяне на услуги/продукти, спрямо изисквания на конкретен стандарт/и (ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301 и т.н.). Процесът на оценка се нарича сертифициращ одит и приключва с вземане на решение от сертифициращата организация за издаване на сертификат на сертифицираната организация за съответствие на системата за управление с изискванията на конкретния стандарта. 

Международни стандарти