ISO Стандарти

Какво е система за управление?

Системата за управление ви дава рамката, от която се нуждаете, за да съблюдавате и подобрявате процесите във всяка сфера, която изберете. Тя ви осигурява набор от инструменти, които ви помагат да изпълнявате по-добре процесите си, да подобрите начина, по който оперирате и да сте по-конкурентноспособни.

По своята същност представлява съгласуван ред за опериране на дейностите, въвеждане на единен подход на работа в една организация. Може да се отнася за производство на продукт, управление на процес, доставка на услуга или продукти – стандартите покриват голяма област от дейности, извършвани от организациите или използвани от техните клиенти.

Виж повече

Изберете подходящата за вас система за управление

Процес на сертифициране

След като вашата система за управление е внедрена, извършили сте вътрешен одит и преглед от ръководството, следва тя да бъде сертифицирана от акредитиран сертификационен орган.


Виж повече