Ползите за бизнеса

Ползите за бизнеса

Да спечелите доверието на клиентите, да повишите тяхната удовлетвореност, да мотивирате служителите, ясно да определите отговорностите, да вземате решения, които се базират на факти, да установите работещи бизнес процеси, да минимизирате бизнес риска, спестите време и разходи, да предотвратявате грешки, вместо да ги поправяте, да реагирате на промените предварително,

да подобрите корпоративния си имидж са малка част от ползите за бизнеса при внедряването на системи за управление по международни признати стандарти.

Те ще ви помогнат да усъвършенствате постоянно всяка дейност във фирмата, да подобрите качеството и производителността и по този начин да намалите трайно разходите.


Подобряване на представянето

Устойчиво развитие

Минимизиране на бизнес риска

Стимулиране на иновациите

Подобряване на представянето

Успехът зависи от представянето на компанията на всяко едно ниво. Стандартите осигуряват познанието и инструментите за постоянно подобряване на производителността с цел устойчив ръст и печалба. Всичко това води до повишено доверие към организацията, доволни клиенти, по-ефективни начини на работа и контрол на разходите.

Стандартите подобряват качеството на предлаганите услуги, управлението на проектите, така че да са в срок и в рамките на предвидения бюджет, спомагат за сертифицирането на продуктите ви, за да привличате повече клиенти и да изпъкнете сред конкурентите.


Области, в които може да повишите представянето си:

 • Управление на качеството
 • Сертифициране на продуктите
 • Връзки с клиентите
 • Управление на проектите
 • Управление на IT услугите

Система за управление на качеството ISO 9001

Управление на IT услугите ISO 20000

Минимизиране на бизнес риска

Говорете с нас, за да не импровизирате и реагирате на риска, а да сте способни да го идентифицирате и управлявате. Ние от SUIS разполагаме с хората, необходимия опит, знание и инструменти, за да помогнем на бизнеса ви за бъдещи възможности и да минимизираме рисковете, пред които се изправяте. Целта ни винаги е била да разберем индивидуалните предизвикателства, пред които сте изправени, за да предложим решение в унисон със стратегическите цели на бизнеса ви. Това може да бъде подобряване на качеството на продуктите и услугите, оптимизиране на бизнес процесите или промяна на корпоративната култура и поведение в организацията.

Рисковете могат да бъдат от най-различно естество, но най-често посочваният риск за бизнеса е кибер-атаката.


Как можем да Ви помогнем:

 • Стратегия за информационна сигурност и превенция от кибер-атака
 • Анализ на заплахите и потенциалните рискове по веригата на снабдяване


Системи за управление на риска ISO 31000

Системи за управление сигурността на информацията ISO 27001:2013

Системи за управление на непрекъснатостта на дейността ISO 22301:2019

Устойчиво развитие

Фокусирайки се върху това как използвате енергията и ресурсите и с помощта на системите за управление, ще успеете да спестите енергия, разходи и в същото време да опазите околната среда, което е абсолютно задължително в днешно време.

Разполагайки с това, ще може да покажете на клиентите, служителите и света вашият ангажимент към устойчиво развитие като същевременно усетите и ефекта и върху разходите си.


С кои стандарти ще ви помогнем:

Система за управление на околната среда ISO 14001

Указания за социална отговорност ISO 26000

Системи за управление на непрекъснатостта на дейността ISO 22301

Стимулиране на иновациите

Новите технологии вече са неизменна част от света. Системите за управление/Стандартите са тези, които помагат да се установят правилата и рамките, които да улесняват процеса по иновации. Когато такива с налични, успехът и иновациите са сигурни.


Ползите от такива правила и рамки са:

 • По-малка вероятност да копирате вече произведен продукт, за да може да се фокусирате върху дейностите от вашия бизнес и продуктите, които добавят стойност.
 • Вашият продукт или услуга по-лесно ще се впишат в целия бизнес процес.
 • Повече увереност в инвеститорите в успеха на иновацията ви.
 • Създавате ефикасен процес на иновация с отделни стъпки и техники, които да следвате, за да успеете да стигнете до комерсализация на продукта.

Именно стандартите са ключа към оцеляването в бързоразвиващата се и отличаваща се като много сложна глобална икономика в 21 век.


Стандарти за увеличаване на иновациите


Система за управление на качеството ISO 9001

Система за управление на околната среда ISO 14001

Lean Six Sigma ISO 13053

Международни стандарти