Нашите проекти

Нашите проекти

Нашите проекти

Към началото на 2019 г. СУИС ЕООД има общо над 380 успешно реализирани консултантски проекта. Сред тях е най-голям броя на проектите за:

  • разработване, внедряване и подготовка за сертификация на Интегрираните системи за управление, съответстващи на изискванията на различни международни стандарти (ISO 9001; ISO 14001; BS OHSAS 18001/ISO 45001; ISO 20000-1; ISO 27001; ISO 22301; ISO 17025 и други) - над 200 проекта
  • миграция на системи за управление към нови версии на различни международни стандарти - над 40 проекта
  • консултантски услуги за GAP анализ, оценка на въздействието (DPIA) и синхронизиране на процесите и механизмите за управление с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, известен още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) - над 30 проекта самостоятелно или в съвместни екипи с други организации
  • планиране и провеждане на вътрешни одити и подготовка за одити от трети страни - постоянен процес, броят на проектите се променя ежемесечно
  • абонаментна поддръжка на Системи за управление - постоянен процес
  • обучения на отговорници за поддръжка на системи за управление, вкл. и съответстващи на изискванията на GDPR - постоянен процес

Големият брой на реализираните проекти даде възможност на екипите ни да натрупат ценен практически опит за осъществяването на различните консултантски дейности.

Принципна и обобщена информация за планирането и реализацията на конкретните видове дейности и етапите на изпълнение може да получите на среща с представител на нашата организация при проявен интерес за стартиране на определен проект.

Всички проекти на СУИС ЕООД се изпълняват при стриктно спазване на изискванията за гарантиране на конфиденциалността на информацията на нашите клиенти.

От началото на 2018-та година компанията има успешно реализирани повече от 30 проекта за защита на личните данни в различни области – общински и държавни структури, производствени и търговски дружества, преподавателски центрове и други. Натрупаният практически опит в областта на внедряване на системи за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27001) се оказа много ценен за защитата на личните данни при нашите клиенти. Прилагаме прагматичен подход за цялостна защита на данните на дадена организация, при което се постига желаното съответствие с приложимите нормативни изисквания, като се оптимизира управлението на необходимите за целта ресурси.


Свържи се с нас

Международни стандарти

Какво казват клиентите за нас

Изпълнителна Агенция по Лекарствата

„Ценно е за всяка една организация включително и държавна такава да премине сертификационен одит, да повиши ефективността си, оптимизира процесите си, да подобри информационната си сигурност. От много години Изпълнителната агенция по лекарствата се доверява и работи с фирма СУИС ЕООД за внедряване, поддържане и ре-сертифициране на интегрираната ISO система (ISO 9001 и ISO 27001).“

Маг. фарм. Богдан Кирилов

Изпълнителен директор Изпълнителна Агенция по Лекарствата

Аргогруп Екзакт ООД

„СУИС ЕООД разполага с екип от компетентни консултанти, с богат професионален и технически опит, които проявиха ангажираност и съпричастност при нашата съвместна дейност. Оказано ни беше систематично и организирано съдействие, което доведе до много добър краен резултат – успешно сертифициране на Аргогруп Екзакт ООД по трите стандарта ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001 от компетентна сертифицираща организация.“

А.Апостолов

Управител Аргогруп Екзакт ООД