Нашите проекти

Нашите проекти

Нашите проекти

Към началото на 2019 г. СУИС ЕООД има общо над 380 успешно реализирани консултантски проекта. Сред тях е най-голям броя на проектите за:

  • разработване, внедряване и подготовка за сертификация на Интегрираните системи за управление, съответстващи на изискванията на различни международни стандарти (ISO 9001; ISO 14001; BS OHSAS 18001/ISO 45001; ISO 20000-1; ISO 27001; ISO 22301; ISO 17025 и други) - над 200 проекта
  • миграция на системи за управление към нови версии на различни международни стандарти - над 40 проекта
  • консултантски услуги за GAP анализ, оценка на въздействието (DPIA) и синхронизиране на процесите и механизмите за управление с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, известен още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) - над 30 проекта самостоятелно или в съвместни екипи с други организации
  • планиране и провеждане на вътрешни одити и подготовка за одити от трети страни - постоянен процес, броят на проектите се променя ежемесечно
  • абонаментна поддръжка на Системи за управление - постоянен процес
  • обучения на отговорници за поддръжка на системи за управление, вкл. и съответстващи на изискванията на GDPR - постоянен процес

Големият брой на реализираните проекти даде възможност на екипите ни да натрупат ценен практически опит за осъществяването на различните консултантски дейности.

Принципна и обобщена информация за планирането и реализацията на конкретните видове дейности и етапите на изпълнение може да получите на среща с представител на нашата организация при проявен интерес за стартиране на определен проект.

Всички проекти на СУИС ЕООД се изпълняват при стриктно спазване на изискванията за гарантиране на конфиденциалността на информацията на нашите клиенти.

От началото на 2018-та година компанията има успешно реализирани повече от 30 проекта за защита на личните данни в различни области – общински и държавни структури, производствени и търговски дружества, преподавателски центрове и други. Натрупаният практически опит в областта на внедряване на системи за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27001) се оказа много ценен за защитата на личните данни при нашите клиенти. Прилагаме прагматичен подход за цялостна защита на данните на дадена организация, при което се постига желаното съответствие с приложимите нормативни изисквания, като се оптимизира управлението на необходимите за целта ресурси.


Свържи се с нас

Международни стандарти

Какво казват клиентите за нас

SAT Health JSC

“Внедрената интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност (ISO/IEC 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013) се отрази изключително добре на имиджа и репутацията на компанията, привлече нови български и чуждестранни партньори и клиенти, които ни се довериха. А благодарение на професионалистите от СУИС, завършихме проекта навреме без констатирани несъответствия по време на сертификационния одит. “

Александър Алексиев

Управител SAT Health JSC

i3t

„Компанията притежава сертифицирана Ситема за управление на качеството (ISO 9001), Информационната сигурност (ISO 27001), Информационните технологии – управление на услугите (ISO 20000) и Система за управление на непрекъсваемостта на бизнеса (ISO 22301), разработени и внедрени със съдействието на фирма СУИС ЕООД.

Сертифицирането гарантира на потребителите, че организацията, чиито продукти/услуги ползват, е в състояние да им предложи  непрекъснато подобряване на процесите и качеството. Това уверение повишава доверието  на клиентите, което от своя страна влияе върху конкурентоспособността и е сигурен знак за успехи и добри финансови резултати.

Ръководството на i3t препоръчва фирма СУИС ЕООД, като компания с експертиза и опит в разработването, внедряването и подготовката за успешно сертфициране по ISO стандартите.“


Златина Сотирова

Управител i3t