Клиентите споделят

Клиентите споделят

Какво казват клиентите за нас

i3t

„Компанията притежава сертифицирана Ситема за управление на качеството (ISO 9001), Информационната сигурност (ISO 27001), Информационните технологии – управление на услугите (ISO 20000) и Система за управление на непрекъсваемостта на бизнеса (ISO 22301), разработени и внедрени със съдействието на фирма СУИС ЕООД.

Сертифицирането гарантира на потребителите, че организацията, чиито продукти/услуги ползват, е в състояние да им предложи  непрекъснато подобряване на процесите и качеството. Това уверение повишава доверието  на клиентите, което от своя страна влияе върху конкурентоспособността и е сигурен знак за успехи и добри финансови резултати.

Ръководството на i3t препоръчва фирма СУИС ЕООД, като компания с експертиза и опит в разработването, внедряването и подготовката за успешно сертфициране по ISO стандартите.“


Златина Сотирова

Управител i3t

Контракс ЕАД

„Препоръчваме фирма СУИС ЕООД като надежден и коректен партньор, който изпълнява в срок и качествено поетите ангажименти и оказва пълно съдействие за постигане на крайната цел – надеждно управление на информационните активи на дружеството ни и успешна сертификация на внедрената Система за управление на информационната сигурност.“

Инж. Йордан Йорданов

Изпълнителен директор Контракс ЕАД

Изпълнителна Агенция по Лекарствата

„Ценно е за всяка една организация включително и държавна такава да премине сертификационен одит, да повиши ефективността си, оптимизира процесите си, да подобри информационната си сигурност. От много години Изпълнителната агенция по лекарствата се доверява и работи с фирма СУИС ЕООД за внедряване, поддържане и ре-сертифициране на интегрираната ISO система (ISO 9001 и ISO 27001).“

Маг. фарм. Богдан Кирилов

Изпълнителен директор Изпълнителна Агенция по Лекарствата

Принтек България ЕАД

“Имаме функционираща и сертифицирана Ситема за управление на качеството (ISO 9001) и Информационната сигурност (ISO 27001), Ситема за управление на здравословните и безопасни условия на труд (OHSAS 18001) и Информационни технологии – управление на услугите (ISO 20000), разработени със съдействието на фирма СУИС ЕООД.

Чрез сертифицирането разпознахме конкретни ползи, а именно подобряване проследимостта на процесите в нашата организация, контрол на риска, ефективна комуникация между служителите на компанията, доставчиците и клиентите и др., което подобри значително нашата дейност и услуги. 

Сертифицирането доказва присъствие на работещ управленски механизъм и дава гаранция на клиенти и компании-партньори, че нашата бизнес структура е стабилна и успешна.

Препоръчваме консултантите на СУИС, като професионалисти с отлични възможности при изграждане на функциониращи Системи за управление.“


Юлия Симеонова

Финансов директор Принтек България ЕАД

ПОК „Доверие“ АД

„Екипът на СУИС ЕООД и цялата организация са на високо професионално ниво и ние благодарим за консултантската услуга за внедряване на ИТ процеси и механизми за съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. Приложението на ISO стандартите в нашата организация доведе до още по-успешното ни развитие и разрастване, както и до усъвършенстване на предлаганите услуги.

 Ръководството на ПОК „Доверие“ АД препоръчва фирма СУИС ЕООД, като надежден и коректен партньор.“

Даниела Петкова

Председател на УС ПОК „Доверие“ АД

ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ АД

Сертифицирана Ситема за управление на Информационната сигурност (ISO 27001) и Ситема за управление на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, разработени и внедрени със съдействието на фирма СУИС ЕООД.

„Сертификатът по Информационна сигурност ISO 27001 показва ангажираност на висшия мениджмънт към сигурността, създава нов начин на отношение и предвиждане на рисковете, включва в действие отработени механизми за превенция срещу заплахи или за реакция на събития и инциденти. ISO 27001 гарантира осигуряването на непрекъсваемостта на бизнеса в случаи на извънредни ситуации и кризи. 

ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ  препоръчва фирма СУИС ЕООД и техните консултанти за успешното разработване, внедряване и подготовка за сертифициране по ISO стандарти. Преминахме успешно през целия процес благодарение на тяхната експертиза, ангажираност и своевременно разрешаване на всички възникнали въпроси.“

Георги Янев

Изпълнителен директор ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ АД

Аргогруп Екзакт ООД

„СУИС ЕООД разполага с екип от компетентни консултанти, с богат професионален и технически опит, които проявиха ангажираност и съпричастност при нашата съвместна дейност. Оказано ни беше систематично и организирано съдействие, което доведе до много добър краен резултат – успешно сертифициране на Аргогруп Екзакт ООД по трите стандарта ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001 от компетентна сертифицираща организация.“

А.Апостолов

Управител Аргогруп Екзакт ООД

SAT Health JSC

“Внедрената интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност (ISO/IEC 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013) се отрази изключително добре на имиджа и репутацията на компанията, привлече нови български и чуждестранни партньори и клиенти, които ни се довериха. А благодарение на професионалистите от СУИС, завършихме проекта навреме без констатирани несъответствия по време на сертификационния одит. “

Александър Алексиев

Управител SAT Health JSC

Сектори

Хранително-вкусова индустрия

При производство и дистрибуция на храни, ресторантьорство и заведения за обществено хранене, опаковане на хранителни продукти и др., за да управлявате всички рискове, свързани с безопасността на храните.

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 14001 Управление на околната среда 
 • ISO 22000 Управление на безопасността на хранителни продукти 
 • HACCP - Управление безопасността на храните 
 • ISO 45001 Управление на здравето и безопасността при работа
 • ISO 22301 Управление на непрекъснатостта на дейността 
 • ISO 27001 Управление на сигурността на информацията 

IT индустрия

За да организирате по-добре дейността, процесите, услугите си и да изградите устойчив и защитен бизнес.

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 22301 Управление на непрекъснатостта на дейността 
 • ISO 20000 Управление на ИТ услугите
 • ISO 27001 Управление на сигурността на информацията 

Здравеопазване

Подобряване на бизнес ефективността и устойчивостта

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 13485 Медицински изделия. Управление на качеството 
 • СЕ марка за медицински изделия 
 • СЕ марка за IVD медицински изделия

Строителна индустрия

За да си осигурите конкурентни позиции при конкурси/търгове, due diligence, съвместни бизнес проекти с партньори, държавни институции и др.

 • ISO 9001 Система за управление на качеството 
 • ISO 14001 Системи за управление по отношение на околната среда 
 • ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа 
 • ISO 39001 Системи за управление на безопасността на движението по пътищата
 • ISO 22301 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността 
Автомобилна индустрия

За вносители/дилъри на автомобили, доставчици на услуги, обвързани с автомобилната индустрия и технологии, авточасти и др., които трябва да отговарят на значителни изисквания, поставени от автомобилните производители

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 14001 Управление на околната среда 
 • ISO 45001 Управление на здравето и безопасността при работа 
 • ISO 22301 Управление на непрекъснатостта на дейността 
 • ISO 27001 Управление на сигурността на информацията 

Транспорт

За превозвачи, логистични компании, спедитори, куриери, компании, извършващи търговска дейност – търговски екипи и др.

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 14001 Управление на околната среда 
 • ISO 45001 Управление на здравето и безопасността при работа
 • ISO 39001 Управление на безопасността на движението по пътищата 

Търговия и дистрибуция

За вносители, дистрибутори/дилъри и партньори на бързооборотни, индустриални и др. стоки, апаратура и оборудване, резервни части и др. 

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 14001 Управление на околната среда 
 • ISO 45001 Управление на здравето и безопасността при работа 
 • ISO 27001 Управление на сигурността на информацията
Финанси

За компании във финансовата сфера, банките и застрахователните услуги

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 14001 Управление на околната среда 
 • ISO 55001 Система за управление на активите
 • ISO 22301 Управление на непрекъснатостта на дейността 
 • ISO 27001 Управление на сигурността на информацията 

Публичен сектор

За да гарантирате качество на административните услуги, защита на информацията и непрекъснатост на дейността

 • ISO 9001 Управление на качеството 
 • ISO 14001 Управление на околната среда 
 • ISO 45001 Управление на здравето и безопасността при работа
 • ISO 22301 Управление на непрекъснатостта на дейността 
 • ISO 27001 Управление на сигурността на информацията