suis

Отворена операция BG16RFQF002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

През 2019 г. е отворена за участие и подаване на проекти в Операция В016КРОР002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 21.05.2019 г.

Продължителността на проекта не може да надвишава 12 (дванадесет) месеца.

Основна цел: Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е минимум 100 000 лева и максимум 1 000 000 лева.

Минималният и максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти – в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, са както следва:


Категория предприятие / Размер на помощта Микро предприятие Малки предприятия Средни предприятия
Минимален размер на помощта при кандидатстване 100 000 лв. 100 000 лв. 100 000 лв.
Максимален размер на помощта 500 000 лв. 750 000 лв. 1 000 000 лв.

Максимален размер на помощта при приложим режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 = 200 000,00 евро

 

По настоящата процедура кандидатите сами избират един измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата :

 • при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията;
 • при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013;

Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидата при режим регионална инвестиционна помощ в зависимост от мястото на изпълнение на проекта е:

 • 70 % за микро и малки предприятия извън Югозападен Регион;
 • 60% за средни предприятия извън Югозападен Регион;
 • 45% за микро и малки предприятия в Югозападен Регион;
 • 35% за средни предприятия в Югозападен Регион.

Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидатите при режим “de minimis” е 70% за микро, малки и средни предприятия.

За какво може да се кандидатства по тази програма?

Допустими са само следните дейности по проекта:

А. Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите. Придобитите инвестиции в рамките на тази дейност може да са насочени към:

 • подобряване на производствените процеси;
 • намаляване на производствените разходи;
 • подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

Б. Дейности за въвеждане на системи за управление и постигане на съответствие;

С. Дейности за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса.

Изисквания към кандидатите

Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност в една от следните групи сектори на икономическа дейност:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

С21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

С26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

СЗО „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства;

С10 „Производство на хранителни продукти“

C 11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

СЗ1 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

СЗЗ „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

 

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • Кандидати, които са микро, малки и средни предприятия;
 • Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.);
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години:
Категория предприятие  

Нетни приходи от продажби – общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016,2017 )

Микро предприятия > 210 000 лева.
Малки предприятия > 750 000 лева.
Средни предприятия > 3 000 000 лева.

 

 

За повече информация се свържете с нас на посочените в сайта контакти!