suis

Обновен е стандартът ISO 31001 “Указание за управление на риска”

През февруари 2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) официално публикува новата версия ISO 31000:2018 – Указание за управление на риска (Risk management — Guidelines).

Промяната в ISO 31001 е очаквана, предвид издаването на новите версии на ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 и въведените в тях нови акценти.

Новото издание на стандарта заменя досега действащата версия от 2009 г.

Международният стандарт ISO 31000 осигурява принципите и общите насоки за управление на риска в организациите.  Може да се прилага за целия период на съществуване на организацията и спрямо широк спектър от дейности, включително управление на риска при стратегии и решения, дейности, процеси, функции, проекти, продукти, услуги и ресурси.

Приложим е за публични, частни или обществени организации, асоциации или група предприятия. ISO 31000 не е предназначен за целите на сертификация.

Основните разлики в ISO 31000:2018 в сравнение с предходната версия са:

  • Ревизирани са принципите, като ключови критерии за управление на риска;
  • Подчертана е важността на лидерството от страна на висшето ръководство, както и интегрирането на подхода за управление на риска на всички нива в организацията;
  • Съдържанието е рационализирано с по-голям акцент върху поддържането на модел на отворени системи, който да отговаря на всички нужди и контексти.

Екипът на „СУИС“ ЕООД прилага изискванията на стандарта при управлението на проекти, разработването и внедряване на системи за управление, както и при извършване на систематичен процес по идентификация и анализ на рисковете в организациите.

За повече информация се свържете с нас на посочените в сайта контакти!