suis

Обновен е ISO 19011 “Указания за одитиране на системи за управление”

През юли 2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) официално публикува новата версия ISO 19011:2018 – Указания за извършване на одит на системи за управление (Guidelines for auditing management systems).

Промяната в ISO 19011 беше очаквана, предвид издаването на новите версии на ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 и въведените в тях нови акценти.

Новото издание на стандарта замени досега действащата версия от 2011 г.

ISO 19011:2018 е предназначен за широк кръг ползватели – одитори, организации, имащи нужда от одити на системи за управление по силата на договори, и организации, извършващи обучението на одитори. Стандартът дава указания за планиране, провеждане и отчитане на вътрешните одити (от първа страна) и одитите, извършени от организациите върху техните външни изпълнители, клиенти или партньори (от втора страна).

Основните разлики в ISO 19011:2018 в сравнение с предходната версия са:

 • добавяне на подход, основан на риска, за планиране и провеждане на одити;
 • разширени са указанията за управление на програмата за одит, предвид контекста на организацията, потребностите и очакванията на заинтересованите страни, включително и по отношение на рисковете, свързани с програмата;
 • разширяване на указанията за извършване на одит, особено в раздела за планиране на одит;
 • разширяване на общите изисквания за компетентност на одиторите;
 • премахване на приложението, съдържащо изисквания за компетентност за одитиране на специфични аспекти на системата за управление, предвид непрактичността им при одитиране на интегрирани системи за управление;
 • разширяване на обхвата на Приложение А, с цел да се дадат насоки относно одита на нововъведените концепции и понятия като контекст на организацията, лидерство и ангажираност, съответствие и верига на доставките и други.

Какво следва за организациите?

Новото издание на стандарта ще доведе до предприемане на определени действия от страна на организациите, като:

 • запознаване с новото издание на стандарта от лицата, управляващи програмата за одит;
 • анализиране на промените и тяхното въздействие върху процесът на извършване на вътрешен одит на внедрената в организацията система за управление;
 • определяне на необходимостта от изменения на правилата за провеждане на вътрешен одит в организацията;
 • обучение на одиторите в организацията;
 • планиране и провеждане на одити, в съответствие с изискванията на ISO 19011:2018.

За повече информация се свържете с нас на посочените в сайта контакти!