Система за управление

Система за управление

Какво е система за управление?

Системата за управление ви дава рамката, от която се нуждаете, за да съблюдавате и подобрявате процесите във всяка сфера, която изберете. Тя ви осигурява набор от инструменти, които ви помагат да изпълнявате по-добре процесите си, да подобрите начина, по който оперирате и да сте по-конкурентноспособни.

По своята същност представлява съгласуван ред за опериране на дейностите, въвеждане на единен подход на работа в една организация. Може да се отнася за производство на продукт, управление на процес, доставка на услуга или продукти – стандартите покриват голяма област от дейности, извършвани от организациите или използвани от техните клиенти. Прилага се под формата на документирани задължителни правила за изпълнение на дейностите в организацията. Целта е да получите решения как да управлявате бизнеса си по-ефикасно.

Ще получите мощни инструменти, с които ще успеете да стимулирате иновациите и повишите производителността, да гарантирате постоянно качество, да оптимизирате и да се развивате. А това означава организациите да са по-проспериращи, с нарастващи печалби, а животът на хората по-лесен, безопасен и здравословен. Всяка организация има ползва от въвеждането на система за управление, независимо от размера си, както и систематичният подход на системите за управление може да се прилага в различни области в управлението – маркетинг, продажби, финанси, човешки ресурси и т.н.

Системата за управление може да бъде сертифицирана и тя ще бъде одитирана от сертификационния орган ежегодно. Това е доказателство пред трети страни, че фирмата отговаря на изискванията на стандарта и осигурява определено качество на предлаганите от нея услуги или продукти.


Компаниите могат да използват:

  • Система за управление на качеството – за да работят по-добре и да произвеждат по-качествени продукти
  • Система за управление на здравето и безопасността – за да намалят инцидентите на работното място
  • Система за управление непрекъснатост на бизнеса – за да гарантират непрекъсваемост на критичните бизнес операции и функции
  • Система за управление на околната среда – за да намалят въздействието върху околната среда, редуцират отпадъците и да са по-устойчиви
  • Система за управление на информационната сигурност - за да гарантират сигурността на информацията
  • Система за управление на енергийните ресурси – за да намалят консумацията на енергия

Как системите за управление могат да ви помогнат (да отключите бизнес потенциал)?

В началото системите за управление/стандартите са били фокусирани основно върху осигуряването на постоянно качество. След това започват да подпомагат и създаването на силни и надеждни процеси в цялата организация. Днес това все още е валидно, но в допълнение вече допринасят и за развитието на нови потоци от знание, които да отключат бизнес потенциала ви. Как става това? Като се прилагат доказани във времето принципи на работа и знания за най-добри практики, които са натрупани в съответната област. И като възприемат изпитани принципи отвън, в специфични области на техния бизнес, често постигайки огромни подобрения в производителността.


Ние от SUIS можем да ви помогнем да осъзнаете, систематизирате и да се възползвате от ценното знание, с което разполагате, но често е пренебрегвано и което да ви даде определени уникални предимства пред другите. Така заедно ще можем да ускорим иновационния цикъл, да разпространим ключови експертни познания в целия бизнес и установим твърди принципи, основани на стойността, за задълбочаване на фирмената култура, която е ключов елемент за отключване на вашия потенциал.


Изпрати запитване

Международни стандарти