Харта на клиента

Харта на клиента

Стратегическа цел на СУИС ЕООД

Да се предоставят качествени консултантски услуги, като се спазват всички приложими изисквания и се гарантира информационна сигурност при изпълнение на проектите и последващите взаимоотношения с клиентите и партньорите.


Нашият стремеж е да съдействаме ефективно за развитието и растежа на българските бизнес организации, чрез осигуряване на експертна подкрепа и консултации за подобряване на конкурентоспособността, усъвършенстване на управлението и привеждане в съответствие с приложимите законови изисквания, добри практики и стандарти за управление.